Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Privacy

Rolde Energieneutraal, gevestigd te Rolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.rolde-energieneutraal.nl
 • email: rolde.energieneutraal@gmail.com.
 • Adres: Boterakker 5, 9451 GS Rolde
 • Telefoon 0592 243158

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rolde Energieneutraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (op postcode, vrijwilligers: adres)
 • E-mailadres (indien achtergelaten)
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de invulling van een enquête naar energieverbruik en -voorzieningen

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via rolde.energieneutraal@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rolde Energieneutraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief / publicaties op onze website
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rolde Energieneutraal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rolde energieneutraal) tussen zit. 

Rolde energieneutraal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Jimdo: website-sjablonen (beveiligd)
 • MS Office Uitwerken en vormgeving enquêtes (lokaal)
 • Email: provider: gmail (beveiligd)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rolde Energieneutraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

 • Ingevulde enquêtes, mail tot 1 jaar
 • Adresgegevens vrijwilligers tot 1 jaar na opzegging

Delen van persoonsgegevens met derden

Rolde Energieneutraal verstrekt geen gegevens aan derden, uitgezonderd om te voldoen aan een mogelijk wettelijke verplichting. Publicaties van bijvoorbeeld enquêteresultaten op de Website of anders zijn altijd geanonimiseerd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rolde Energieneutraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Onze website maakt gebruik van Google analytics: lees hier de specifieke privacyverklaring. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rolde energieneutraal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rolde.energieneutraal@gmail.com. U maakt in de mail aannemelijk dat de persoonsgegevens u betreffen (identificatie).

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rolde Energieneutraal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rolde Energieneutraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of heeft u andere vragen neem dan contact op via rolde.energieneutraal@gmail.com